Algemene voorwaarden cursussen ars 2024-2025

1. Inschrijving

1.1 Inschrijven voor een cursus van ARS, kan via de “Winkelwagen” op de webpagina van de betreffende cursus. Inschrijven voor een cursus van ARS betekent dat de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, met de cursusvormen en tarieven, alsmede met het ARS-privacyreglement.

1.2 De inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als de cursist zich na de start van een cursus inschrijft. Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als de cursist door omstandigheden de cursus niet of niet volledig kan volgen, behoudens in de uitzonderingsgevallen zoals vermeld onder punt 6, restitutie cursusgeld.

2. Bevestiging

De cursist ontvangt per email een bevestiging van zijn inschrijving. Deze bevestiging is echter geen garantie dat de cursus daadwerkelijk doorgaat.

3. Wel of niet doorgaan van een cursus

3.1 Of een cursus doorgaat hangt af van het aantal inschrijvingen. Is dit aantal uiterlijk een week voor de start van de cursus onder een bepaald minimum, dan zal ARS helaas moeten besluiten de cursus te annuleren. De cursist ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht.

3.2 Voorgaande houdt in dat, indien een cursist geen bericht ontvangt, hij de eerste cursusdag verwacht wordt en dat zijn cursus doorgaat.

3.3 ARS adviseert cursisten te wachten met de aanschaf van materialen tot zeker is dat de cursus doorgaat.

4. Cursusprijzen

4.1 De in de cursusgids vermelde cursusprijzen zijn inclusief administratiekosten à € 25.

4.2 De cursusprijzen van ARS zijn inclusief btw en exclusief gebruik van allerlei materialen en modellen. Indien een cursusprijs wel inclusief het gebruik van bepaalde materialen en/of modellen is, dan wordt dit duidelijk vermeld.

4.3 Doen zich bij een cursus extra kosten voor dan betaalt u uw deel van deze kosten aan de docent. Of vraagt u als cursusgroep om een model, dan worden deze modelkosten hoofdelijk omgeslagen.

5. Betaling

De betaling van het cursusgeld geschiedt bij de inschrijving via de website van ARS Aemula.

6. Restitutie cursusgeld

6.1 Bij annulering van de cursus door ARS wegens te weinig deelnemers: volledige restitutie van de betaalde cursus- prijs (incl. administratiekosten).

6.2 Bij uitval van meer dan drie lessen door toedoen of nalaten van ARS of een andere reden, niet veroorzaakt door de cursist: restitutie van de gemiste of vervallen lessen aan het eind van het cursusseizoen, alsmede de administratiekosten.

6.3 Het volledige cursusgeld bij annulering door de cursist tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus.

6.4 Bij annulering door de cursist korter dan twee weken voor aanvang van de cursus: restitutie van de betaalde cursusprijs min € 35 administratiekosten.

6.5 Bij verhuizing van de cursist naar een andere gemeente buiten Leiden of de aangrenzende regio: restitutie van de gemiste lessen min € 35 administratiekosten.

6.6 Wegens ziekte van de cursist langer dan 3 maanden, aan te tonen met een doktersverklaring: restitutie van de gemiste lessen min € 35 administratiekosten.

6.6 Restitutieverzoeken graag richten aan ARS, per mail naar cursussen@arsaemula.nl of per brief. Het bestuur beoordeelt de verzoeken tot restitutie in de eerste week van elke maand.

7. Diversen

7.1 Bij ziekte van een docent wordt deze vervangen door een andere docent. Indien dit niet lukt, wordt indien mogelijk de les later ingehaald.

7.2 Bij uitval van lessen door andere redenen, niet veroorzaakt door de cursist, worden deze op een later moment, zo mogelijk, ingehaald.

7.3 Aan de inhoud van de cursusgids en de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zo zijn de bij de cursussen vermelde data onder voorbehoud en behoudt ARS het recht om de inhoud van een cursus enigszins te wijzigen.

7.4 ARS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen door ongeval of letsel noch voor diefstal of vernieling van achtergelaten en/of tentoongestelde werken en andere goederen van cursisten en/of bezoekers.

7.5 ARS laat zo nu en dan fotoreportages maken van cursussen en activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusgids, etc. Met zijn inschrijving verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Wie bezwaar heeft tegen deze bepaling, kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. ARS zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

7.6 Meningsverschillen tussen docent en cursist over inhoud en/of vorm van een cursus of anderszins worden in het uiterste geval door het bestuur van ARS beslecht.

8. Contactgegevens Ars Aemula Naturae

Pieterskerkgracht 9A, 2311 SZ Leiden.

Tel. 071-5140784. Mail: cursussen@arsaemula.nl.

IBAN: NL58 INGB 0000 5154 04