Lidmaatschap

Waarom lid worden van ARS?

ARS heeft kunstenaars veel te bieden. Voor veel leden betekent dat op de eerste plaats contact met collega’s in stad en regio. Sinds een paar jaar leeft bij ARS een bloeiend kunstdiscours, waarbij kunstenaars in groepen elkaars werk bekijken en bespreken. Inmiddels nemen tientallen kunstenaars deel aan dit discours.

Daarnaast zijn er lezingen, workshops en thematentoonstellingen. Leden kunnen in solo- en groepsexposities hun werk tentoonstellen in de ARS-galerie.

Leden kunnen in overleg gebruik maken van de faciliteiten die ARS in huis heeft zoals het etslokaal en het boetseerlokaal met oven. Zij kunnen ook deelnemen aan wekelijkse sessies model- en portret­tekenen. Voor de leden en/ of cursisten worden (al dan niet op verzoek) masterclasses en workshops georganiseerd en bijeenkomsten waarin leden eigen werk met elkaar bespreken.

Natuurlijk is het ook mooi en interessant om je als lid in te zetten voor ARS. Dat kan op allerlei manieren. Van af en toe supposten tot lid worden van één van de commissies of misschien wel door hele nieuwe ARS-activiteiten op te zetten

Een lidmaatschap kost €140,- per jaar. Aan de toelatingsprocedure zelf zijn geen kosten verbonden.

Ledenactiviteiten

Modeltekenen voor leden

Op woensdagmiddag vanaf 13.30 t/m 16.00 uur is er de mogelijkheid om in het atelier van ARS te tekenen of te schilderen naar model of portret. Er zijn wisselend oudere en jongere modellen, gekleed en ongekleed. Voor de pauze zijn er 10 minuten standen en na de pauze is er 1 vaste stand. Er wordt vrij gewerkt naar eigen inzicht. In verband met de beschikbare ruimte is er plaats voor 10 à 12 personen. Het model wordt betaald door ARS. De modellen worden door Malinda gereserveerd. Informatie via Joop Gans en Malinda Clouder, info@arsaemula.nl

Discours

Het discours bij ARS in 2022

Sinds een jaar of tien wordt er door leden van ARS in kleine zgn. discours-groepen gekeken naar het werk van de groepsleden en gezocht naar woorden om dat werk te beschrijven: wat zien we, wat is het voor ding of gebeurtenis, hoe is het gemaakt, waar gaat het over, wat zegt het ons of wat betekent het: voor ons, voor de kunst?

We leren al kijkend en pratend elkaar en elkaars werk goed kennen. Daarmee werken we ook aan de voorwaarden voor een publiek bestaan van ons werk en aan de toegang ervan tot het discours van de kunst.

Van de vijf groepen die hebben gedraaid zijn er nog twee actief. Na Corona komt er ongetwijfeld een tijd waarin discoursgroepen weer actief kunnen worden. Er kunnen ook nieuwe discours-groepen ontstaan.

Er bestaat een lijst van leden die belangstelling hebben voor deelname aan een nieuwe discours-groep. Als je daar op wilt, kun je je melden bij Loukie Hoos, loukie@gmail.com

Zodra er voldoende mensen zijn voor een nieuwe groep, zal zij contact met hen opnemen. Via haar is er desgewenst ook wat ondersteuning te krijgen bij de start van die groep.

Michael van Hoogenhuyze, kunsthistoricus, heeft in 2012 -als adviseur van het ARS bestuur- het discours bij ARS op gang gebracht en de eerste groepen begeleid. Meer informatie over de discoursgroepen, de doelen en werkwijze is te vinden in zijn boekje ‘Kunstwerken op zoek naar woorden’, voor 5 Euro bij ARS te verkrijgen.

Grafisch lokaal

Leden kunnen onder voorwaarden gebruik maken van het grafisch lokaal. Kennis van en vaardigheid met de beschikbare apparatuur is een vanzelfsprekende vereiste. Voor gebruik eerst contact opnemen met de beheerder.

Vrijwilliger bij ARS

Alle activiteiten bij ARS worden gedragen door inzet van vrijwilligers. Uw lidmaatschap kan ook hier van betekenis zijn. Actief zijn binnen ARS betekent een vruchtbaar contact met collega-kunstenaars waarbij ieders expertise tot zijn recht komt.

Samenwerken inspireert. En tot slot: de gezelligheid is uiteraard niet onbelangrijk!

Toelating

Toelating voor het lidmaatschap vindt in principe tweemaal per jaar plaats, in het voorjaar en het najaar. Het werk van de kandidaat-leden wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Uit deze commissie wordt een groep van zeven personen gevormd, waarin steeds naar een vertegenwoordiging van relevante disciplines wordt gezocht. Wanneer de toelatingscommissie het werk positief heeft beoordeeld volgt de voordracht tot lid van ARS. Na goedkeuring door het bestuur is het lidmaatschap definitief

Voorwaarden

 • De kandidaat dient minimaal een week voor de toelatingsdatum aan ARS door te geven mee te willen doen aan de toelating. Dit kan door een mail te sturen naar: info@arsaemula.nl.
 • Werk van niet van tevoren aangemelde kandidaten worden niet beoordeeld.
 • De commissie kan – met opgaaf van redenen – een toelating tot een later tijdstip aanhouden.
 • De commissie kan een externe deskundige raadplegen.
 • De commissie kan – met opgaaf van redenen – weigeren een toelatingsprocedure uit te voeren.
 • Het oordeel van de commissie is een bindend advies aan het bestuur van ARS.
 • Het bestuur toetst of de toelatingsprocedure goed is uitgevoerd.
 • Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd. De voorzitter van de toelatingscommissie kan desgewenst een toelichting over de uitslag aan de kandidaat geven
 • Een afgewezen kunstenaar kan na een jaar opnieuw werk ter beoordeling aanbieden.

Ter beoordeling in te leveren

 1. Tenminste 7, ten hoogste 12 werkstukken. Van dit aantal kan eventueel worden afgeweken na overleg met de voorzitter van de commissie info@arsaemula.nl (t.a.v. Walter van Peijpe)
  • die zelfstandig zijn gemaakt, onbeschadigd en droog, voorzien van adequate bescherming c.q. verpakking.
  • Actueel werk dient hier deel van uit te maken.
 2. Een documentatiemap waarin
  • tenminste een actueel, beknopt CV
  • een beknopte toelichting op het eigen werk
  • afbeeldingen van werk bij voorkeur chronologisch geordend.
 3. Aanmeldingsformulier in tweevoud (zie onder).

Werk en documentatie dienen te zijn voorzien van naam en adres van de kunstenaar.

Aangeboden materiaal wordt alleen aanvaard als het aanmeldingsformulier volledig en in tweevoud is ingevuld. Bij een slecht verzorgde inzending of een onvoldoende aantal werkstukken kan de commissie besluiten om een inzending niet te behandelen. Bij inname van het werk wordt, ter bevestiging van ontvangst, een exemplaar van dit formulier door de aanwezige vertegenwoordiger van ARS getekend en aan de kunstenaar overhandigd. Het werk is tijdens de toelatingsprocedure verzekerd. Bij het ophalen van het werk laat de kunstenaar dit formulier opnieuw tekenen, ter bevestiging van de teruggave.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling geldt als belangrijkste regel dat een nieuw lid met zijn/haar werk het artistieke niveau van de vereniging dient te verrijken en/of te actualiseren.

De toelatingscommissie beoordeelt dit aan de hand van de onderstaande criteria:

 • Zeggingskracht, impact van het werk
 • Originaliteit en eigenheid van het werk
 • Kwaliteit van de toepassing van materiaal, techniek en/of apparatuur
 • Professionele documentatie
 • Erkenning door derden
 • CV
 • Wat kan de kandidaat betekenen voor ARS*

*Te denken valt aan bijvoorbeeld: toetreden tot één van de commissies of werkgroepen (tentoonstellingen, toelatingen, PR, klussen in en om het gebouw, academie/cursussen).

Aanmeldingsformulier