Privacy reglement ARS

Over dit document

In dit document wordt aangegeven waarom ARS gegevens verzamelt en waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Daarnaast hebben we vastgelegd hoe de betrokkene de gegevens die over haar of hem zijn verzameld, kan inzien. Daarnaast is er ook een klachtenregeling ingesteld.

Bereik van het reglement

Dit reglement geldt voor de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het geldt ook voor niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Doel van het verzamelen van gegevens

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van ARS te realiseren, zoals die staan omschreven in de statuten en de diverse beleidsplannen van ARS en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 • ARS is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens.
 • ARS zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens.
 • ARS is aansprakelijk voor de schade of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet- nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement.

Verwerking persoonsgegevens

 • De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Door ondertekening van dit document heeft betrokkenen verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en in te stemmen met de beschreven werkwijze.
 • De verwerking vindt plaats door medewerkers of vrijwilligers van ARS.
 • Ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kunst kunnen aan derden geanonimiseerde persoonsgegevens worden verstrekt.
 • ARS verstrekt nooit gegevens aan derden verschaft zonder toestemming van de betrokken.

Recht op inzage

 • De betrokkene heeft het recht om te weten welke gegevens die op zijn persoon betrekking hebben zijn vastgelegd.
 • ARS deelt aan betrokkene op diens verzoek, – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee welke gegevens dat precies zijn.

Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 • Op verzoek van een betrokkene gaat ARS over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens.
 • ARS draagt er zorg voor dat de verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Bewaren van gegevens

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 • ARS verwijdert persoonsgegevens uiterlijk 3 jaar na beëindiging van de activiteit

waarvoor de gegevens werden verzameld.

 • Gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. Deze gegevens kunnen uitsluitend gebruikt worden voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
 • Betrokkene kan vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar een verzoek doen tot verwijdering van de zijn persoonsgegevens.

Functionaris Bescherming Persoonsgegevens

ARS heeft een functionaris Bescherming Persoonsgegevens aangesteld ter bewaking van de juiste uitvoering van dit reglement en andere richtlijnen rond verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Als de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • De functionaris Bescherming Persoonsgegevens;
 • Het bestuur van ARS;
 • De rechtbank

Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 • Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door ARS.
 • De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 • Dit reglement is treedt in werking per 01-06-2018.
 • Aan nieuwe leden is dit reglement verstrekt in tweevoud, waarvan een getekende versie bij het bestuur van ARS berust.
 • Voor overige betrokkenen is dit reglement in te zien en kan afgedrukt worden via de website van ARS.

Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist ARS, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.